วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Study of Ergonomic Risks of Maize Farmers in Lampang, Thailand
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
The purpose of this study was to analyze the exploratory factor analysis on the competency of knowledge managers towards industry 4.0 of King Mongkut s higher education institutes. The sample group included 265 administrators or authorized representatives on the implementation of knowledge management or participants in the knowledge management activities from King Mongkut s higher education institutes, i.e. King Mongkut s University of Technology, North Bangkok, King Mongkut s University of Technology, Thonburi, and King Mongkut s Institute of Technology, Lad Krabang. The research instrument was a 5- level Likert Scale questionnaire. The descriptive research statistics included percentage, arithmetic mean, and standard deviation while the exploratory factor analysis was conducted through Principle Component Analysis (PCA) and varimax rotation method. The findings revealed that there were 12 factors with Eigen values between 3.037 and 9.580 resulting in competencies of knowledge managers towards industry 4.0 of King Mongkut s higher education institutes.
Date01/07/2019 426

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.