วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic
Type Of : Academic Manuscript
Type : Machanical Engineering
This paper is concerned with scheduling in Flexible Manufacturing Systems (FMS) using a Fuzzy Logic (FL) approach. Four fuzzy input variables; machine allocated processing time, machine priority, machine available time and transportation priority are defined. The job priority is the fuzzy output variable, showing the priority status of a job to be selected for next operation on a machine. The model will first assign operation of parts to machines under the given production plan and then determine the input sequence of the assigned operations for each machine based on a multi-criteria scheduling scheme. A complete fuzzy scheduling algorithm is developed to solve the operation allocation and operation scheduling problems in FMS environments aiming to approach the objectives of minimizing mean flowtime, maximizing machine utilization and balancing machine usage. The test results demonstrate the superiority of the fuzzy logic approach in most performance measures.
Date12/09/2019 698

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.