วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Analysis of Gold Bar Price by Discrete-time Markov chains
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
This paper analyzes the rate of return on gold bar investment with the Discrete-Time Markov Chains. The input data are from January 1, 2014 to April 9, 2016. Our objective is to determine the selling and buying prices that yield the highest annual rate of return. We recommend buying gold bars when the buying price hits 17,900 Baht/1 Baht gold and when the selling price is higher than 18,300 Baht/1 Baht gold, resulting in the annual return rate of 204% per year. In addition, if gold bars can be bought at the price lower than 20,750 Baht/1 Baht gold, the return rate can be at least 0.61% higher than a bank time deposits account with 3% interest rate.
Date12/09/2019 582

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.