วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Current-Mode Signal Conditioning Circuit for Single Type Resistive Sensor
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
This paper presents the current-mode signal conditioning circuit for single active resistive sensor which composed of op-amp in conjunction with current conveyors. The research found that the proposed circuit proves better quality in term of linearity when comparing to the traditional signal conditioning circuit. This circuit provides high accuracy with error less than 1% and linear output related to resistance changes. The results of PSpice simulation when emulate with RTDs sensors have shown a good compliance with circuit analysis.
Date12/09/2019 618

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.