วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Electricity Generation in Microbial Fuel Cells from Waste Glycerol and Tannery Wastewater
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
The aims of this research were compared the electricity generation and COD removal between waste glycerol and tannery wastewater with microbial fuel cell technology. The results showed power generation from waste glycerol and tannery waste water were obtained 0.0018 mW m-2 and 6.2 mW m-2, respectively. The COD removal efficiency can be obtained from waste glycerol and tannery wastewater 80 and 90%, respectively. The nitrogen removal efficiency from tannery wastewater in form of TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) can be obtained 50%. Moreover, there are 2 parameters that indicated to oxidation-reduction reaction, which important reaction for microbial fuel cell are cyclic voltammetry (CV) and coulombic efficiency (CE). Cyclic voltammetry (CV) was showed the oxidation-reduction on electrode. Coulombic efficiency (CE) from waste glycerol and tannery wastewater were 7.62 and 15.6 %, respectively. There are parameters that showed the efficiency of electricity generation with 2 of substrates from microbial fuel cells. Therefore, microbial fuel cell technology that can be electricity generation from tannery wastewater better than waste glycerol.
Date12/09/2019 672

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.