วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Biodiesel Production From Waste Cooking Oil Using Hydrodynamic Cavitation Reactor
Type Of : Academic Manuscript
Type : Machanical Engineering
The objective of this research was to study the optimum conditions for production of biodiesel by using hydrodynamic cavitation reactor through transesterification reaction with waste cooking oil and methanol, using potassium hydroxide as a catalyst. The effect of parameters on yield of biodiesel were focused. The parameters were studies, such as inlet pressure (2, 3 and 4 bar), methanol to oil molar ratio (4:1, 6:1 and 8:1), concentration of catalyst (0.5, 1 and 1.5 wt%) and reaction time (20, 30 and 40 minute) when reaction temperature (room temperature) was fixed at 28 °C. The experimental results showed that optimum conditions for biodiesel production from waste cooking oil were inlet pressure at 4 bar, methanol to oil molar ratio of 6:1, catalyst concentration of 1 wt% and reaction time at 30 minutes. Under the conditions, the obtained yield of biodiesel was 93%. In addition, the properties of the obtained biodiesel from optimum conditions were evaluated and it was found that the properties of biodiesel product was in the range of standard requirements of both biodiesel and low speed diesel fuel. In summary, hydrodynamics cavitation reactor can be applied to biodiesel production with one stage of transesterification reaction.
Date12/09/2019 686

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.