วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Moderated Mediation Effect Analysis Through Process Routine
Type Of : Academic Manuscript
Type : Other
Mediator is a hidden variable that transmitted effect of antecedent variable to its outcome. There could be single or multiple mediators in any SEM model. In multiple mediator’s facet, parallel mediation or serial mediation could be addressed through knowledge challenged by expertise or literature. And, if researchers need to know what variables can possibly change the relationship in any or all paths of mediation model, an analysis through moderated mediation model should be addressed.
Date12/09/2019 643

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.