วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Analysis of Moderation Effects Through PROCESS
Type Of : Academic Manuscript
Type : Other
Moderation effect analysis or interaction analysis is an analysis aim to investigate whether the causal relationship between pair of variables, antecedent and outcome, was changed subject to change in specified values of moderators in pick-a-point fashion or in a range of values from Johnson-Neyman region. Test could be conducted through bootstrapping algorithm or t-test. In order to test for conditional effects of moderators, t-test and/or bootstrapping still being adapted with some mathematical manipulation and also with much helpful of line graph.
Date12/09/2019 695

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.