วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

5G: The Communication Technology of the Next Decade
Type Of : Academic Manuscript
Type : Electrical and Electronics Engineering
This academic paper is an article that presents the overview and situation about the fifth generation of mobile communication technology or called 5G for short, which should be available in Thailand by 2020. The content of this paper introduces the evolution of mobile communication technology. Then, the driving factors of this emerging 5G technology, the important technologies that support 5G, the important requirements for 5G technology development and the enhancements of this technology (e.g., the data speed that increases 20 times when compared to 4G and very low latency) and the 5G use cases or applications are also described. Furthermore, this paper also presents the status of 5G in other countries and in Thailand. Thus, this paper is an appropriate start for researchers or anybody who wishes to learn more about 5G technology that will provide the services in the near future.
Date12/09/2019 692

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.