วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Design and Construction of a Cassava Tuber Knife Peeling Unit
Type Of : Academic Manuscript
Type : Machanical Engineering
Peeling of cassava tubers is one of the important steps in processing of cassava chips. The peeling is still manual, which has low capacity and is therefore insufficient for production needs. This project aims to design and fabricate a unit for cassava tuber knife peeling. The unit consists of a structure, power and transmission, and a knife peeling set. The study conditions were at 70, 80 and 90 rpm of knife rotating speed, with 3 different knife peeling types and 2 levels of spring stiffness of knife peeling (8.21 and. 17.19 N/m). The result shows that the most suitable conditions were 90 rpm of knife peeling speed, using a second knife peeling type and a spring stiffness of 17.19 N/m. The capacity was 10.43 seconds/tuber. The peeling efficiency was 90.3 and the percentage of flesh loss was 3.63
Date22/12/2019 868
Keyword :

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.