วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Prediction of Stress Relaxation Behavior of Closed-Cell Polymer foam Under Compressive Load
Type Of : Academic Manuscript
Type : Machanical Engineering
Recently, polymer foam is mostly used in sandwich structures, an application of panel in container floors and airplane’s wings, by using the advantage of high strength to weight ratio property. In several of application difference loads are absorbed, materials can failure or unsafe to use if cannot relax old stress. The aims of this study are to study and predict the stress relaxation at various loading rates under the compressive load. The results of experiments on closed cell polyvinylchloride foam vary from 0.1 to 500 mm/min represented that difference loads effected to stress relaxation. Generalized Maxwell with Prony’s series are applied to predict stress relaxation behavior at 0.1 and 500 mm/min. The comparison results with actual test data found that both methods are indifferent and appropriate to replace the destructive method.
Date22/12/2019 880
Keyword :

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.