วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

The Multiple-rows Machine Layout Optimization Combining Simulation and Heuristic Search Method Approach
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
The objective of this paper is to design and develop a computer program for solving the problem of the multiple-rows machine layout optimization by integrated simulation method and genetic Algorithm method. The aim of this approach is to obtain the better solution that shows the multiple-rows machine layout. The solution consists lower cost of transportation, proportion of machine utilization, mean flow time of product, work in process and maximum number of product. The results show that the combining of simulation method and heuristic search method can improve the model to meet the objective functions effectively.
Date01/07/2019 286

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.