วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Case Study of Safety Management in Production Factory of Atom Manufacturing Co., Ltd.
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
The objectives of the case study of safety management in production factory of Atom Manufacturing Company Limited were to create safety in the operation in factory, to reduce occurrence of accident on the work, to instruct the workers on the accident prevention and to be the guideline for accident prevention. The study would be divided into 3 major phases: the one of information study and planning; related theory on safeties would be done on this phase, the one of operating; the study of production processes in Atom Manufacturing Company Limited and collect data of occurring accidents to find out the causes of accidents and prevention guidance, and finally, the one of producing media of safety topics; the process of the on the fighting for the safety issues, the media producing also would be concerning on the quality activities of 5 actions for the safety in factory, and on producing safety manual for the factory. The result of the study could be helpful for the workers to gain more understanding on safety of machine running, for promotion of working with safety and for safety guidelines
Date01/07/2019 300

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.