วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Analysis of Criteria for Instruction Evaluation by Student*
Type Of : Academic Manuscript
Type : Other
The objective of this research was to analyze the criteria for instruction evaluation by student in College of Industrial Technology, King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok. The research procedure was divided into 2 stages. The first stage was to study the criteria for instruction evaluation through 733 samples who were students of 4 years Bachelor Degree and 2-3 years continuous Bachelor Degree in the first semester on academic year 2002. Research instrument was questionnaire concerning opinions toward the criteria for instruction evaluation and analyzed by mean and standard deviation. The research result in the first stage was the opinion of criteria for instruction evaluation. The second stage was afterward evaluated the research results of the first stage by 5 experts. Evaluation instrument was a question concerning the criteria for instruction evaluation. The research finding in the second stage was that the experts were consensus with the criteria in the first stage. The research results reveal the criteria for instruction evaluate by student totaling 6 areas which include 23 items.
Date01/07/2019 442

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.