วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Design and Analysis of Plastic Model for Electrical Appliances
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
In present production in industrial has been advanced competitor that Thailand open market. Product have completive very much which product have research and development by adjust production with quick and reduce low investment to compare in marketing by continue grown in business. The Electrical appliances in home used product very must then part almost making from plastic. Researcher is design plastic mold of electrical appliance by material (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ABS by used technology CAD/CAE note that form design and create mockup model for plastic analysis and search parameter for example packing pressure, packing time, eject temperature, stress and strain in part, bending of part after eject out from mold and etc. How ever after succeed complacent data then take data go to adjust model again, and make a model with Rapid Prototype Machine used Selective Laser Sintering (SLS) system, and then checking correct again which maintain quality control standard product.
Date01/07/2019 259

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.