วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Development of Communication Laboratory for Internet System
Type Of : Academic Manuscript
Type : Computer Engineering
The purpose of this research is to develop learning management system as fully online learning and laboratory. In this research, system and tools use Learning Management System (LMS) of moodle for managing several aspects of learner and instructor are built. The items which are made to be used easily are subject, lesson, web board, homework, test and learning result evaluation. In system testing, thirty examples are via internet and thirty examples are by instructor. Both group of example uses three lessons and laboratory, Achievement Test and Opinion Questionnaire. Data was analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation and pair t-test by SPSS program. The result of examples by Using the Hypothesis Testing (T-Test) of statistics is t = 7.032 which is in accepting range. Therefore, learning via internet has a better result than by instructor. These result from several aspects: difficult, clear and interesting learning lessons, knowledge fundamental and attention of learner, and also testing pattern of evaluation. The most of students opinion like that because it is interesting and not boring. Also, they understood lesson better and want to continue study again.
Date01/07/2019 311

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.