วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

A Study of Educational Quality Assurance of College of Industrial Technology
Type Of : Academic Manuscript
Type : Other
This survey research has the purpose to study the Educational Quality Assurance in the opinions of the personals of the College of Industrial Technology at King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok on the following topics the operation mechanism, personnel participation and their understanding about the Educational Quality Assurance. The used samples were 139 College staff who working in the year of 2004. The questionnaire with five satisfactions ratings used collect the data was developed by the researcher. The statistics used analyze the data were percentage, mean and standard deviation. Hypothesis Testing was at the significant level of 0.05 by using the Statistical Package for the Social Sciences. (SPSS/FW) The finding indicated that the opinions of the staff about operation mechanism and personnel participation were at high level. The result of the comparison between the opinions of the academic staff and the supporting staff was highly different at 0.05 significant values. Most of the staff had more than 60% understanding of the Educational Quality Assurance But the still wanted the widespread to the information to increase their understanding.
Date01/07/2019 377

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.