วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Utilization of Mechanical Energy from Available Storage Water on Building
Type Of : Academic Manuscript
Type : Other
This paper is research of taking storage water on building to convert to mechanical energy. It is to be see the utility of available energy which is renewable energy. The available power and efficiency will be vary with parameters. The model of water turbine has been formed to get water storage on several floors of building, Varying size of water jet driving turbine and adjusting valve to control water flow rate which have water head of 50 % up of water elevation. In result, it is found that the transferred power are higher but turbine revolution is lower when nozzle is more large. The transferred power are higher with angular position control valve and the water elevation. The maximum power that turbine send out at water elevation of 4 m is about 20 W, at the water elevation of 7 m is about 43 W, at the water elevation of 10 m is about 78 W and at the water elevation of 13 m is about 115 W. For small nozzle, the overall efficiency of turbine is tend to be higher when adjust valve to be higher water flow rate, but it is nearly constant when water flow rate is very high. The overall efficiency of turbine is highest when use suitable size of nozzle.
Date01/07/2019 418

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.