วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Heuristic for Parallel Machine Scheduling with Sequence Dependent Setup Time and Machine Eligibility
Type Of : Academic Manuscript
Type : Industrial Engineering
In this paper present the parallel machine scheduling problem. The objective is to minimize the makespan in case of sequence dependent setup time with machine eligibility. Mathematical model is developed base on vehicle routing problem (VRP), using an integer programming (IP). This research proposes heuristic procedures to cope with realistic problems. An experiment, the results are compared to the optimal solution and the computational results shown good performances of the proposed heuristics. The difference in results between the optimal solution and the proposed heuristic is 7.60%
Date01/07/2019 257

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.