วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Study of the Required Competencies of Cooperative Education Students Desired by Entrepreneurs
Type Of : Academic Manuscript
Type : Other
This Study was aimed to study the required Competencies of the students of cooperative education that were appropriately necessary for the Industrial Sector to accept the students of Information Production Technology and Management Department for practical training. One hundred questionnaires were distributed to a sampling of subjects who are the companies receiving the students for the internship and also those whose kind of word is related to the department curriculum. The result of this study taken from 94 Industrial Sector. There were two groups of the respondents was the executives or directors/heads of human resources and the other was the engineers or technicians. Both groups required the students with honesty most at 4.42. The students skill ranked second at the medium level of 3.55 and the students technical knowledge showed the medium level of 3.52.
Date01/07/2019 524

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.