วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Cost and Benefit Analysis of Educational Investment of Graduate, Faculty of Engineering, King Mongkut s University of Technology North Bangkok
Type Of : Academic Manuscript
Type : Other
The aim of this research was to study the private cost and benefit in both direct and indirect approaches, private-benefit ratio and also the cost ratio between the engineering students and the KMUTNB. The primary data was collected from the 318 graduated engineering students of 2002-2005. The results revealed that the average of direct private cost, indirect private cost and social cost will be 281,951.09, 230,842.90, and 181,450.13 baht per head, respectively. Also, the graduated students who worked for the enterprises have more direct private cost than graduated participants who worked as civil servants. Moreover, the most significant indirect private benefit was the recognition by colleagues and organization, the proportion of direct private cost between engineering students and the KMUTNB is 6.08 : 3.92.
Date01/07/2019 416

บทความใกล้เคียง

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.