วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Articles

Analysis of Electric Arc Furnace Effects for Power Quality of System and Increasing Energy Efficiency to Reduce Heat Loss in The Energy Balance Condition of Steelmaking Process

Electrical and Electronics Engineering

This paper presents the research of an electric arc furnace classified into 2 part. The first is analysis of the impact of the electric arc furnace which is a harmonic source. It is caused by a disturbance in a system with nonlinear characteristics of the arcs is caused due to an electric arc furnace. Ripple voltage measurement relies on replication of Novel Arc Furnace model by using PSCAD/EMTDC help in the analysis, which is used as a guide to study the function of this furnace and how to fix the problem by installing the Static Var Compensate the system of industrial steel production. Measurement results signal that causes the ripple voltage signal changes in a small range, and the signal is reduced in the system. The second, presented to enhance energy efficiency by experimental melting steel to find the amount of heat loss through the wall furnace. Loss of heat from burning. Loss of heat from the stove to heat all the losses in energy homeostasis, a smelting process is controlled by the temperature of the steel which is poured from the furnace to the crucible and steel to reduce heat loss is reduced by approximately 2.89 kW, the resulting analysis and experiments to improve the energy of electric arc furnaces, this paper can increase energy efficiency by approximately 99.56 %.

Maintenance Management for Risk Reduction of High Voltage Transformer

Electrical and Electronics Engineering

Power transformer is one of significant electrical equipments in power system. As it has high acquisition cost and failure consequences to the network, its proper maintenance task should be planned effectively. Nowadays, risk-based maintenance of power transformer in substation has played a critical role increasingly. The maintenance management is recommended by combining two evaluations: transformer condition and transformer importance. The condition evaluation is performed by electrical and insulating oil testing with their associated limitation to classify into good, suspect and poor condition. The importance evaluation is performed by load criticality, system stability, failure possibility, and failure consequence with three levels of low, moderate and high impacts. Score and weighting techniques are utilized in the analysis. The risk matrix is then developed by these two evaluations with nine zones of recommended maintenance actions for the power transformers in order to reduce the risk. A number of power transformers installed in 115 kV and 230 kV transmission systems are selected for the risk evaluation due to available and qualified data. The sample power transformer with rating of 230 kV, 200 MVA is presented as an example with its test results. Finally, the proposed method can be applied with the fleet of power transformers and other high voltage equipments in the network.

การวินิจฉัยจำแนกโรคใบองุ่นจากภาพถ่ายโดยใช้จีเนติกอัลกอริทึม และแผนผังจัดการตนเองเชิงโครงสร้างปรับตัวได้

Electrical and Electronics Engineering

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย และในปัจจุบันได้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมการเกษตร คือการใช้สารเคมีมากเกินจำเป็นในการควบคุมโรคพืช ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น เช่น ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม อันตรายต่อสุขภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพื่อลดปัญหาดังกล่าวหากสามารถพิจารณาลักษณะอาการของโรคพืชในสภาวะเริ่มต้นได้ จะสามารถลดปริมาณความเสียหายทางผลผลิต และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีมากเกินจำเป็นได้ งานวิจัยนี้ได้นำเสนออัลกอริทึมสำหรับการวินิจฉัยจำแนกโรคใบองุ่นจากภาพถ่ายในสภาวะแวดล้อมจริง กระบวนการทำงานของระบบประกอบไปด้วยจีเนติกอัลกอริทึม (Genetic Algorithm : GA) และแผนผังการจัดการตนเองเชิงโครงสร้างปรับค่าได้ (Structure-Adaptive Self-Organizing Feature Map : SASOM) เรียกว่า อัลกอริทึม GA-SASOM ซึ่งโครงสร้างหลักของการจำแนกรูปแบบของโรคใบองุ่นของระบบได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ GA ที่มีการพัฒนารูปแบบของโครโมโซมใหม่โดยได้พัฒนารูปแบบของแผนผังโนด (node map) ของ SASOM ขึ้นมาใหม่ เรียกว่า แผนผังโครโมโซม (chromosome map) ซึ่งแต่ละแผนผังโครโมโซมใช้แทนคุณลักษณะสี และลวดลายของรูปแบบ 1 รูปแบบที่ต้องการจำแนกรูปแบบ และนำมาใช้เป็นแบบจำลองคุณลักษณะเด่นของภาพโรคพืชของใบองุ่น งานวิจัยนี้ได้ทดสอบระบบการจำแนกรูปแบบโดยใช้โรคใบองุ่น 4 โรคดังนี้ โรคอีบุบ โรคราสนิม โรครานํ้าค้าง และโรคราแป้ง ซึ่งแต่ละภาพมีขนาด รูปร่าง ลักษณะการวางตัวของใบองุ่น และอยู่ในสภาวะแสงที่ต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบระบบมีความแม่นยำสูงสุดถึง 94.35 เปอร์เซ็นต์

Study of Sound Harmonics on Induction Motor control by Inverter

Electrical and Electronics Engineering

This article presents the study of Sound Harmonics on Induction Motor control by Inverter AC drives. The propose technique does measure the harmonics of sound generated by induction motor without contact. Moreover, from the measured harmonic level, we can analyze the operation of induction motor control by inverter AC drives. Therefore, the studies of sound harmonic consist of two main procedures. The first procedure is used to measure the electrical properties comparing with the characteristic of sound harmonic. The second procedure is used to simulate of the operation on MATLAB / SIMULINK. For these two procedure, we set the frequency of the motor ( fm) at 5, 25, 50, 75 Hz for controlling the speed rate of motor, then adjusts the frequency switching ( fs ) of the inverter at 4, 8, 12kHz for controlling the stability of motor. From the experiment results, harmonic at the motor frequency (fm) at 75 Hz and switching frequency (fs) at 12 kHz, Harmonic, there are high amplitude of 200V and a sound level of 41.38 - 63.01 dB. But, at switching frequency (fs) at 4 kHz, Harmonic, there are low amplitude of 40V and a sound level of 41.40 - 71.95 dB. Then, comparison with the simulation results on MATLAB/SIMULINK, it appears an average error of 1.19%. In conclusion, the harmonic amplitude is directly proportional to the frequency of switching. But, it s inversely proportional to the sound level because at the high switching frequency will cause a rotor current to more pure sinusoidal wave. The rotation of the motor is more stable and smooth and sound level is decreases.

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.