วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

Articles

The Performance Improvement of Service Industry Supply Chain: A Case Study of Hotel in Sukhothai Province

Industrial Engineering

Hotel’s service industry has an important role toward economy and basic structures of transportation and tourism. Due to recent in competitive condition, hotel businesses must adapt and change in order to satisfy market’s needs by using internal resources of the organization to create usefulness and high efficiency. This study applied VSM technique to analyze and compare waste in Logistic management and hotel supply chain of two hotels as case studies in Sukhothai province, which were independent hotel and chain hotel along with applying Why Why Analysis and ECRS technique to improve efficiency by doing fieldwork to collect data, observing, and interviewing. The results after improving Hotels’ Logistics’ efficiency found that; case study 1 could reduce two NVA activities, which saved 7.15 minutes and was counted as 3.94% decrease, and one NNVA activity, which saved 5.10 minutes and was counted as 1.37% increase. This caused VA activity to increase for 1.37%; case study 2 could reduce two NVA activities and saved 5.20 minutes, which was counted as 0.31% decrease. This caused NNVA and VA activities to increase for 0.32% and 0.01% accordingly.

Design and Developed Product the Kindergarten Classroom Furniture with Rubber Wood Using Quality Function Development

Industrial Engineering

This research is to apply a Quality Function Deployment (QFD) technique for designing and developing rubber wood furniture of a kindergarten classroom. The objective of this research is to design and create the classroom furniture by focusing on the shape and usability according to the user requirements. The methodology began with a survey in the kindergarten classroom instruction in order to specify of the sample groups. After that the user requirements were collected by using the designed questionnaires. The collected data from the questionnaires, such as the importance requirement scores, was calculated and then analyzed by the QFD technique. The analysis of QFD technique was divided in to two matrixes, including the furniture product planning matrix and the furniture part deployment matrix. The furniture product planning matrix was related to translate the user requirements to the technical requirements, while the furniture part deployment matrix was about the translation of the technical requirement to the part characteristics. The results of this research showed that the QFD technique was able to design and develop the shape and usability of the kindergarten classroom furniture that responded to the user requirements. The survey results from the users revealed that the average of satisfaction values in case of all new products were greater than that of the previous products from 3.437 scores to 4.373 scores, which increased approximately 22.23 percentage.

Cost Management Using ABC in the Wood Products Industry

Industrial Engineering

This research aimed to present the application of cost management system in the wood products industry. The case study is applied Activity-Based Costing (ABC) with a product of wooden stairs group, in order to determine the cost of production per unit which guided to cost reduction approach and compared with traditional costing methods. The production costs comprised of direct costs and indirect costs, including overhead costs. The factory had no appropriate cost allocation used for overhead cost because the traditional costing systems did not comply with actual production quantities and production times. This research then applied the ABC costing system and proposed applicable cost drivers with production activities to allocate overhead production costs. The proposed cost system was calculated using Microsoft excel. This work started from production costs and activities classification. The cost collection and cost evaluation systems were designed. Then, the activity value was analyzed and the cost drivers were determined for appropriated cost allocation criteria. After the costs of activities are calculated, the cost per unit of product calculation from the ABC cost system was compared to the traditional system. The new model of costs is more precise. As a result, the cost was reduced by 5.98%. The results also reflect non-value-added activities. This is important for executives to improve production efficiency and to manage production costs.

Reducing Waste from Chicken Blood Cube Production by Designing Blood Sweeper

Industrial Engineering

The continued growth of the processed and frozen food industries have led entrepreneurs in this field with efficiently and effectively operations by reducing the potential wastes in the production process. The study was conducted on the production process of chicken meat, frozen chicken, and cooked frozen chicken. It was found that there were wastes in the production of chicken blood cube. The main cause was from the undrained blood in the blood holding rail. This effected to the operator in the blood holding process, which was the first step of the production, had to move to the blood-dropped room for periodically sweeping to clean the rail. This resulted in the wastes of processing, motion, delay and defect. The research adapted the principles of motion and time study, process analyzing by Flow Process Charts, Flow Diagram in conjunction with 7 waste analysis, including design and construction of a blood sweeper to reduce these waste. The results of the research showed that, after the installation of the blood sweeper, the wastes of processing, motion, delay and defect can be reduced by decreasing the steps of blood holding from 8 steps to 3 steps, the movement distance from 880 meters per day to 0 meters per day, the waiting time from 17,520 seconds per day to 0 seconds per day which are equivalence reduced by 100 percent, and finally the defect from 28.49 to 5.02 percent, or a decrease of 23.47 percent, respectively.

Mechanical Properties and Antibacterial Efficacies of HPQM based Neusilin/Natural Rubber with Carbon Black Filler

Industrial Engineering

This work studied the mechanical properties and antibacterial efficacies of natural rubber (NR) reinforced with different grades of carbon black N220, N330 and N660 at various loadings 0, 20, 40 and 60 parts per hundred of rubber (phr). 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline carboxylic acid Methacrylate (HPQM) based Neusilin at loading 0, 3, 5 and 7 phr were used as antibacterial agent against Escherichia coli (E. coli) ATCC 25923 and Staphylococcus aureus (S. aureus) ATCC 25922. The Inhibition zone (Halo test) and Plate Count Agar (PCA) methods were employed to assess the anti-bacterial ability. The experimental results suggested that carbon black grade N330 loadings at 40 phr in NR vulcanized improved the tensile modulus, hardness and tensile strength. However, the overall mechanical properties of the NR vulcanizates were not affected by the addition of HPQM based Neusilin. HPQM based Neusilin addition in NR vulcanized reinforced with carbon black against E. coli was found to be more effective than that against S. aureus. The antibacterial efficacy was conversely associated with the reinforcement level of the NR vulcanizates by carbon black, the higher the reinforcement level the poorer the antibacterial ability.

Mechanical, Physical and Thermal Properties of Binderless Fiberboard from Rice Husk Flour and Rice Straw Flour

Industrial Engineering

Rice husk and rice straw are waste materials generated largely in Thailand, as well as low value. However, these materials have the potentials to be used as raw materials for the production of binderless fiberboard. Therefore, this paper presents the effect of particle sizes and material types (rice husk and rice straw) on mechanical, physical and thermal properties of binderless fiberboard. The particle sizes used in experiment consist of 4 class interval; 1) smaller than 150 μm, 2) 150 to less than 212 μm, 3) 212 to less than 425 μm and 4) smaller than 425 μm. In manufacturing the sample fiberboard, the materials were pressed with a hot compression machine controlling temperature 220 oC and pressure 17.23 MPa for 25 min. According to the results, the particle sizes and material types significantly affected modulus of rupture (MOR), modulus of elasticity (MOE) and internal bond strength (IBS) of binderless fiberboard. The fiberboard produced with smaller particle sizes showed higher MOR, MOE, IBS and thermal conductivity, whereas percentage of water absorption and thickness swelling (TS) reduced. Likewise, the results also indicate that the fiberboard made from rice straw flour gave better MOR, MOE and thermal conductivity than the fiberboard from rice husk flour. Moreover, when compared to standard of fiberboard, the binderless fiberboard produced from rice husk flour or rice straw flour with size of smaller than 150 μm had MOR, MOE, IBS and TS passing requirements of Japanese Industrial Standard A 5905 in at least Type 5.

แบบจำลองสภาพจราจรระบบขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษาเมืองภูเก็ต

Industrial Engineering

จังหวัดภูเก็ตมีประชากรประมาณ 4 แสนคน แต่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉลี่ยมากกว่า 13 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการเดินทางในพื้นที่ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 60% การใช้รถโดยสารสาธารณะมีปริมาณน้อยเพียงแค่ 6.6% ภาครัฐจึงมีแนวคิดในการยกระดับพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการประยุกต์แบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเมืองภูเก็ต โดยการจำลองสภาพจราจรในระดับจุลภาคด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VISSIM กรณีศึกษานี้เลือกการให้บริการรถโดยสารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เส้นทางที่ 2 จากตลาดสี่มุมเมืองถึงห้างซุปเปอร์ชีป ซึ่งการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการในอนาคตจะเลือกรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ภายใต้โครงสร้างทางปัจจุบัน ประกอบด้วย การศึกษาผลกระทบปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น การปรับให้มีช่องทางการเดินรถเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ และการเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถให้เป็นเส้นทางการเดินรถระยะสั้น ทั้งนี้การศึกษาผลกระทบโดยแบบจำลองพิจารณาจากระยะเวลาการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทาง ความเร็วเฉลี่ยในโครงข่าย และเวลาถึงสถานีปลายทางของรถโดยสารสาธารณะ จากผลการวิเคราะห์พบว่า การที่ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเร็วเฉลี่ยในโครงข่ายลดลง 8.6% สถานการณ์ที่มีการปรับให้มีช่องทางการเดินรถเฉพาะรถโดยสารสาธารณะและเส้นทางการเดินรถระยะสั้น สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิมได้ประมาณ 5 นาที 49 วินาทีต่อคัน (หรือลดลง 5.6%) และเวลาถึงสถานีปลายทางของรถโดยสารสาธารณะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 นาที

Pedestrian Transit Simulation of Feeder System Case Study of Tao Poon Station

Industrial Engineering

In 2016, the Mass Rapid Transit (MRT) metro lines service between Tao Poon (Purple Line) and Bang Sue (Blue Line) stations have not yet begun operations. The Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) provides a free shuttle bus and conventional train services to connect the MRT Purple Line and Blue Lines. The shuttle bus and conventional train feeding systems were used as alternatives to the Tao Poon interchange station. This project presents the application of simulation modeling to study the impact of the two interconnected routes under different scenarios. The impact of increasing the passengers using the Purple Line to the planned level has also been investigated. By using the PTV Vissim/Viswalk in simulation modeling, the delay during the interconnection journey has been discovered. To complete the entire journey, passengers need to walk between different station platforms when switching modes of travel. In addition, there is also the waiting time for the new service during the connections. During the rush hour, the road traffic is very heavy. This results in a very long journey time when using the bus despite the fact that the bus comes more often than train and the location of the connected stations are only about one kilometer apart.

Selection of Production Layout by Simulation Modeling: A case study of a glass processing factory

Industrial Engineering

When combining glass, films or decorating materials are placed between two sheets, then compressed with a heat source and air pressure. In our case study of a glass processing plant, machines for the new process of storing film (Climate box) and compression (Hoaf) for its fabric combining room are to be installed for quality improvement and capacity expansion. We identify the best machines location and rearrange the new layout. Two new layouts for each room were developed based on the plant layout principle: using string diagram, relationship chart and dimensionless block diagram. Different locations of the edges-smooth glass processing table, glass-combining table and climate box were proposed. Each layout results in either better material flow or reduced walking distance. A simulation model, with additional key measures, such as daily production, cycle time, and production waiting time, was used to evaluate the layout selection. Product mix variety and the resource usage factors were considered in the model. Simulation and analysis suggest selecting the M2 layout for the manual pressing room since productivity can increase by 18%, while using fewer people. For the fabric combining room, we choose the F1 layout giving 35% higher productivity, with 29% less waiting time.

The Relationship Between the Efficiency of Risk Management and the Balanced Performance of SME Businesses in Bangkok s District

Industrial Engineering

This research aimed to 1) study the level of efficiency of SME s risk management in in Bangkok districts; 2) study the level of balance scorecard performance of SME s risk management in Bangkok districts, and; 3) study the relationship between the efficiency in risk management toward the balanced performance of SME in Bangkok districts. The sample groups of the study were 200 of the management, financial operator and accountants from the SME businesses in Bangkok districts using questionnaire. According to the confirmatory factor analysis, it was found that the variables in the risk management efficiency measurement in four aspects consisted of the aspect of strategy, financial, operation and legal as well as the requirements that tied the organization as the variables that can measure on the good efficiency in risk management. Moreover, on the measuring of balanced performance from both in forms of financial and non-financial measurement consisted of four variables which were financial, customers, internal operation, and learning and development were the variables that can well measure for the performance results of SME. This conformed to the empirical data in which the results can be summarized as follows: 1) SME shall have good efficiency in risk management and overall, they were in high level; 2) SME shall have high level of balanced performance; 3) Relationship testing by SEM statistic had found that the efficiency of SME s risk management led to the good balanced performance.

Forecasting ratio of post-tension strands to area for master production schedule

Industrial Engineering

The growth of Thailand s real estate and the limit of construction time need to use post-tensioning prestress concrete slab, especially in a large construction project. Because of its nature of engineering-to-order, specifications of a post-tension slab in each project are different. As a result, a factory manufacturing strand for a post-tension slab meet production planning problem whereas weight of strand used in each project cannot be determined until a design process is completed. This problem is not only inefficiency of workforce and underutilization of machines in the factory, but also causes changes in the production plan. Therefore, we studied the information flows after the sale completion to the beginning of production and applied principles of forecasting to estimate quantities of stand for developing master production schedule. This proposed forecasting is a linear regression model using engineering information available before the design stage as factors to predict ratio of stand to area. The analysis of regression model shows that the main regression factors are maximum column span, size of band beam, slab thickness, and super imposed dead loads. The validation of model using a different data shows that Mean Average Percentage Error (MAPE) are 8.6 in terms of ratio of strand to area.

Breakeven and payback period analysis of the rice seeder for wet seeded rice production

Industrial Engineering

The results of implementation of rice seeder for wet seeded rice production technology with demonstration rice filed in planting season of 2011 showed that this technology was able to enhance the production efficiency of farmers because it reduced saved rice seeds for wet seeded rice production in large amount. Consequently, farmers were able to reduce the production cost of transplanting rice cultivation by 1,200-1,400 baht per rai, and reduce the production cost of broadcasting rice cultivation by 800-1,000 baht per rai. This research was conducted to study on its operational cost and to analyze breakeven and payback period of rice seeder technology in order to obtain engineering economic data for famers decision making on utilizing this technology. with actual wet seeded rice production. From the results of analyzing on economics by using Straight-Line Method in order to calculate its operational cost, it was found that the breakeven of this rice seeder for wet seeded rice production was 745.47 rai/year. When comparing with sowing operated by human labor, it was found that the breakeven of famers who utilized rice seeder for wet seeded rice production was 2.08 months. In other words, the breakeven could be reached within one planting season compared with the price of rice seeder at 120, 000 baht.

Get alert for journal's news

Get alert for journal's news. You can recieve journal up-to-date information by giving your email to us.