วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

สารบัญวารสาร
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 15 ( 2562 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 14 ( 2561 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 13 ( 2560 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 12 ( 2559 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 11 ( 2558 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 10 ( 2557 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 9 ( 2556 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 8 ( 2555 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 7 ( 2554 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ( 2553 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 5 ( 2552 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 4 ( 2551 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 3 ( 2550 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 2 ( 2549 )
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ( 2548 )

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ