วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

การจำลองแบบพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด ชนิดไหลเวียนลง: อิทธิพลของคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซ
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล

Abstract

The effect of physical properties of gas on the hydrodynamics behavior in a co-current down-flow
circulating fluidized bed (downer reactor) was studied by means of numerical simulation. Two-fluid model based on
the kinetic theory of granular flow was used. The diameter and the height of the downer reactor are 0.1 and 9.3 m,
respectively. Temperature used in this study is in the range 20 - 1000 ºC. The simulation results were validated with
the experimental data obtained from the literature. The simulation results reveal that the gas density shows less
effect on the solid fraction than that of gas viscosity. The highest percentages of the solid fraction changing are 9.54
and 15.15 when studying the effect of the gas density and viscosity, respectively. The peak height of the solid
fraction near the wall region increases with decreasing of gas density or gas viscosity. The maximum percentages of
particle velocity increasing in the center region are 3.91 and 3.30 in case of increasing of gas density and gas
viscosity, respectively.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 0

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ