วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Performance of Methanol–Gasoline Blends Fuelled in a Spark Ignition
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล

Abstract

Crisis in world fuel prices are high now. A significant impact throughout the world. Therefore, the research and development of renewable energy has received much attention even more. The study is modified the engine for Gasoline 91 –methanol blends. The ratio of 10 to 60% by volume (Represented by the variable M 10, M 20, M 30, M 40, M 50, M 60). Performance and testing various compounds from the M 10-M 60 compared to gasoline 91 fuel. The result show that the ratio of methanol to 10-30% by volume (M 10, M 20, M 30) has very promising performance with the use of gasoline 91. When analyzing the results of Torque (T), Brake power (PB), Fuel consumption (FC) and Brake specific fuel consumption (BSFC).

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 22

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ