วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Friction Stir Welding of Dissimilar Joint of Aluminum Semi-Solid Metal Between SSM 356 and SSM 6061
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล

Abstract

The objective of this research is to investigate the effect of parameters on the microstructure and mechanical properties of friction stir welded butt joints of dissimilar aluminum alloy sheets between Semi-Solid Metal (SSM) 356 and 6061. The base metal of SSM 356 and 6061 was located on the advancing side and on the retreating side, respectively. The cylindrical pin was used as the welding tool geometry. Friction stir welded using different tool rotation speed (710, 1000 and 1400 rpm) and welding speed (80, 112 and 160 mm/min). The rotation speed and welding speed have a direct weld with the structure and mechanical properties of the weld. The results showed that metallurgy structure of stir zone resolution than base metal. Achieve distorted shape of the grain due to rotation speed for advancing side and retreating side. The maximum average hardness of 61.9 HV at tool rotation speed 1000 rpm, welding speed 112 mm/min. Hardness in the stir zone is higher than other areas, and will be reduced until the area thermo mechanical affected zone after that hardness is up to hardness of base metal and rotation speed 1400 rpm, welding speed 112 mm/min contributing to provide the maximum average tensile strength of 175.40 MPa

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 38

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ