วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Theoretical Investigation of Elastohydrodynamic Lubrication of Soft Material with Air Lubricant
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล

Abstract

This paper presented the elastohydrodynamic lubrication of soft material with air lubricant in line contact under the effect of air molecular slip. The time independent modified Reynolds equation and elastic equations were formulated for compressible fluid. The Newton-Raphson method and multigrid method were implemented to obtain the air film pressure and air film thickness profiles in the contact region at various loads and speeds. The simulation results showed the minimum air film thickness reaches at the exit of the contact region. The maximum air film pressure increases but the minimum air film thickness and central air film thickness decrease when the applied load increases. For increasing of surface speed, the minimum air film thickness and central air film thickness increases.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 17

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ