วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Effect of Injection Timing on the Engine Performance and Exhaust Emissions of a Dual-Fuel Compression Ignition Engine
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล

Abstract

The investigation of available alternative fuel to meet high efficiency and more stringent emission controls for compression ignition engine is very challenge. Di-Methyl Ether (DME) is a very interesting fuel of choice in the evolution of alternative fuel due to the physical and chemical properties that matches with conventional diesel fuel. DME combustion also emits overall low emissions especially, particulate matter (PM). The aims of this study was to demonstrate and evaluate the feasibility of the engine performance improvement with lower fuel consumption by optimising the injection timing. The experimentation was conducted on different injection timing (e.g. 15.5°, 13.5° and 17.5° BTDC (before top dead center)). The retard injection timing (13.5° CAD) at high engine load with EGR addition was able to improve engine performances and reduced the level of NOX emissions however this can be effect on higher black smoke. Therefore, the optimisation of injection timing for dual fuel (DME additions together with diesel engine) engine is required for different operating conditions.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 32

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ