วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Test of moderation effect in Structural Equation Modeling
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

Abstract

Estimation and significant test of path coefficients in SEM with moderators must be started from creating interaction term, multiplication between indicators of antecedent variable from specific path and its moderator’s indicators, before usual SEM analysis. There are several methods of moderation analysis depended on types of SEM model, second order model or first order model, formative measurement model or reflective measurement model or mixed model.

เขียนโดย Montree Piriyakul
การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 57

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ