วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

การชดเชยแรงบิดแบบปรับตัวได้ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ในการตรวจสอบวัตถุในกล่องบรรจุภัณฑ์บนสายพานลาเลียง
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

กระบวนการลาเลียงด้วยการใช้สายพานได้รับความนิยมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เพื่อลาเลียงวัตถุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทางานในลักษณะนี้ทาให้ผู้ผลิตไม่สามารถตรวจสอบวัตถุภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ขณะลาเลียงได้ จึงจาเป็นต้องหยุดการลาเลียงและชั่งน้าหนักกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นระยะเพื่อตรวจสอบวัตถุภายในกล่องก่อนทาการลาเลียงต่อไป ทาให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองอุปกรณ์ตรวจวัด บทความนี้ได้เสนอการตรวจสอบวัตถุในกล่องบรรจุภัณฑ์บนสายพานลาเลียงอัตโนมัติ โดยการประมาณน้าหนักของวัตถุบนสายพานลาเลียงจากแรงบิดโหลดที่กระทาต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยการใช้การชดเชยแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงจากน้าหนัก เพื่อเป็นเงื่อนไขการตรวจสอบวัตถุในกล่องเปรียบเทียบกับจานวนกล่องในกระบวนลาเลียงอัตโนมัติ

 

Abstract

The conveyor systems are popular applications for continuously transporting objects in both industrial and agricultural sectors. For the current system used, the producers cannot inspect the objects inside the packages while being transported. In so doing, the transporting system has to be stopped for package weighing periodically. As a result, this system decreases the speed of transportation and wastes the sensor equipment. This article proposes a new investigation method that estimates the weight of an object being transported on the belt conveyor. When an object is being transported, its weight will affect the load torque of the motor. The load torque variable can be estimated by using observer and adaptive compensator. This variable is used in algorithmic verification which conduces to inspect objects inside the packages on the belt conveyor.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 148

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ