วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

เทคนิคการตรวจหาและแก้ไขแบบวนซ้าสาหรับข้อผิดพลาด จากการแทรกและการลบในระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย (BPMR: bit-patterned media recording) เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งระบบ BPMR สามารถเพิ่มความจุเชิงพื้นที่ได้สูงถึง 4 เทระบิตต่อตารางนิ้ว (Tbit/in2) อย่างไรก็ตามในระบบ BPMR มีผลกระทบต่างๆ ที่ทาให้สมรรถนะของระบบด้อยลง เช่น การแทรกสอดระหว่างแทร็ก การแทรกสอดระหว่างสัญลักษณ์ สัญญาณรบกวนสื่อบันทึก และข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบ เป็นต้น เนื่องจากข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างมากในระบบ BPMR งานวิจัยนี้จึงได้นาเสนอวิธีการถอดรหัสแบบวนซ้าสาหรับระบบ BPMR เพื่อลดผลกระทบจากข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบโดยจะอาศัยการทางานร่วมกันของการตรวจหาข้อผิดพลาดจากการแทรกและการลบบนพื้นฐานของเทรลลิส รหัส VT และการอีควอไลเซชันแบบเทอร์โบ จากการจาลองระบบพบว่า ณ อัตรารหัสเท่ากับ 0.808 วิธีที่นาเสนอให้สมรรถนะ ที่ดีกว่าวงจรภาครับที่ใช้กันแบบทั่วไปในรูปแบบของอัตราข้อผิดพลาดบิตและอัตราข้อผิดพลาดเซ็กเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจานวนรอบในการวนซ้าเพิ่มขึ้น

 

Abstract

Bit patterned media recording (BPMR) is a promising technology to replace the current recording technology because it can achieve an areal density up to 4 tera-bit per square inch (Tbit/in2). However, BPMR faces with new challenging issues, such as intertrack interference, intersymbol interference, media noise, and insertion/deletion error, which can degrade the system performance if precautions are not taken care of. Because the insertion/deletion error is one of the major problems in BPMR systems, this work presents an iterative decoding scheme for BPMR systems to combat the insertion/deletion errors by jointly performing the trellis-based detection for insertion/deletion errors, a VT code, and turbo equalization. Simulation results show that at a code rate of 0.808, the proposed scheme performs better than the conventional receiver, in terms of both bit-error rate and sector-error rate, especially when the number of iterations increases.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 51

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ