วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

การลดความสูญเสียในการทางานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้วยวิธี การประเมินผลทางการยศาสตร์: กรณีศึกษาในพื้นที่อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการลดความสูญเสียในการทางานของเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยวิธีการประเมินผลทางการยศาสตร์ จากการศึกษาการทางานของเกษตรกรพบว่าเกิดความสูญเสียในการทางานจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็นในขั้นตอนการนายางมานวดให้เป็นแผ่นบางซึ่งส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ตรวจสอบและประเมินภาวะทางการยศาสตร์โดยใช้วิธีการ RULA และวิธีการ REBA ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ RULA พบว่ามีคะแนนเท่ากับ 7 ซึ่งหมายถึงการมีปัญหาทางการยศาสตร์ที่ต้องได้รับการปรับปรุงการทางานโดยทันที ในทานองเดียวกันกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ REBA ที่พบว่ามีคะแนนเท่ากับ 11 ซึ่งหมายถึงการทางานที่มีความเสี่ยงสูง จึงต้องการการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนท่าทางการทางานในทันที โดยหลังจากได้นาเสนอการออกแบบสร้างเครื่องนวดยางแผ่น ตลอดจนตรวจสอบและประเมินภาวะทางการยศาสตร์เบื้องต้น ด้วยวิธีการ RULA พบว่าค่าคะแนนลดลงจากเดิมเท่ากับ 7 เหลือ 3 สอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ REBA ที่พบว่าค่าคะแนนจากเดิมเท่ากับ 11 เหลือ 4 สาหรับผลการประเมินความพึงพอใจก่อนและหลังการนาเสนอแนวทางการปรับปรุงการทางาน พบว่าระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากเดิมค่าเฉลี่ย 3.28 (ก่อนปรับปรุง) เป็นค่าเฉลี่ย 4.12 (หลังปรับปรุง) สรุปได้ว่าปัญหาทางการยศาสตร์ของเกษตรกรลดลงและความพึงพอใจในการทางานเพิ่มขึ้นจากการนาเสนอแนวทางปรับปรุงการทางาน

 

Abstract

This research aims to study the working loss reduction of para rubber plantation farmers using Ergonomics Assessment. The study on farmer’s working found that their working loss caused by unnecessary in step of making a thin rubber sheet and it is affected to bad for health. In this study, The RULA and REBA technique were used to monitoring and assessment of ergonomics problems. The result of using RULA techniques showed that the mean score of problem was 7 which indicated that the ergonomic problem must be immediately corrected. Likewise using REBA techniques was found to have mean score of problem 11, indicating the high risk. This need to check and change gestures immediately. The design and constructions of rubber sheet machine as well as monitoring and assessment of ergonomics problems using RULA technique found that the mean score of problem was reduced from 7 to 3. Similarly, REBA technique showed that the mean score of problem was reduced from 11 to 4. The result of satisfaction assessment from pre and post improvement were increased score from 3.28 (pre-improvement) to 4.12 (post-improvement). This result indicated that this improvement program could reduce the ergonomics problems and increase satisfaction level.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 58

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ