วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

คาร์บอนเครดิตอีกหนึ่งบทบาทของพลังงานชีวมวล
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

บทคัดย่อ

จากมาตรการการเก็บภาษีคาร์บอน ส่งผลให้ทั่วโลกหันมาสนใจมองหาแหล่งเชื้อเพลิงสะอาด ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และที่ได้รับความนิยมก็คือเชื้อเพลิงสะอาดจากชีวมวล สืบเนื่องมาจากชีวมวล มีองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถนามาเปลี่ยนรูปให้ได้เชื้อเพลิงเทียบเคียงเชื้อเพลิงฟอสซิล และไม่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (Carbon Zero) สาหรับในประเทศไทยชีวมวลเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตได้ภายในประเทศ การเปลี่ยนรูปชีวมวลเพื่อให้ได้พลังงานใช้ภายในประเทศจะช่วยลดการนาเข้าและทาให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นบทความฉบับนี้จึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลและความรู้ในด้านมาตราการการเก็บภาษีคาร์บอน เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปชีวมวลเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ และศักยภาพการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย

 

Abstract

A tax on greenhouse gases, often called a carbon tax, is a market-based policy instrument that can be used to accomplish a cost-effective reduction in emissions. As a result, the world is looking for green fuels source for reducing greenhouse gas emissions. The green fuels from biomass are attractive due to biomass is a chemical elements that can be converted into fuels comparable to petroleum fuels. Moreover it has shown no effect on the amount of carbon dioxide in the atmosphere (Carbon Zero). In Thailand, biomass is a potential raw material for domestic production. Conversion of biomass to obtain domestic energy will reduce imports and sustain the country's energy security. Therefore, in this paper, we focus on providing the information and knowledge of carbon taxes and biomass conversion technologies used as biofuels, in addition, the potential for the development of biofuels in Thailand.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 58

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ