วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

ศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากนํ้าชะขยะ กรณีศึกษาบ่อขยะไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาศักยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพจากนํ้าชะขยะในระบบบ่อปรับเสถียร พื้นที่บ่อขยะไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยเก็บตัวอย่างนํ้าจากบ่อปรับเสถียรในพื้นที่ ทั้งหมด 4 จุด คือ บ่อปรับเสถียรที่ 1 บ่อปรับเสถียรที่ 2 บ่อปรับเสถียรที่ 3 และบ่อปรับเสถียรที่ 4 จากผลการศึกษาพบว่า บ่อปรับเสถียรสามารถบำบัดปริมาณสารอินทรีย์ในนํ้าเสียในรูปซีโอดีในนํ้าชะขยะได้ โดยปริมาณสารอินทรีย์ในนํ้าเสียในรูปซีโอดี ที่สามารถลดได้จากระบบ เริ่มต้น 3,700 มิลลิกรัมซีโอดีต่อลิตร หลังบำบัด 825 มิลลิกรัมซีโอดีต่อลิตร หรือมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณสารอินทรีย์ในนํ้าเสียในรูปซีโอดี 77 เปอร์เซนต์ เนื่องจากนํ้าชะขยะนั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อน และไม่ได้ผ่านการปรับสภาพเบื้องต้น ทำให้จุลินทรีย์ในระบบย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบำบัดไม่สูงนัก ในด้านศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนจากบ่อปรับเสถียรบ่อที่ 1 ถึง บ่อที่ 4 สามารถวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตก๊าซมีเทนได้ 0.30, 0.25, 0.19 และ0.14 ลิตรของมีเทนต่อมิลลิกรัมซีโอดีกำจัด ตามลำดับ ดังนั้นสรุปได้ว่า บ่อปรับเสถียรสามารถกำจัดปริมาณสารอินทรีย์ในนํ้าเสียในรูปซีโอดี ไนโตรเจน แอมโมเนีย และมีศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทนได้ นอกจากนี้ระบบบ่อปรับเสถียรยังมีต้นทุนการก่อสร้างและเดินระบบที่ตํ่า

 

Abstract

This research studied the biochemical methane potential from leachate in stabilization pond, open dumping area, Sainoi Nonthaburi Province. Leachate samples were collected from 4 stabilization ponds. The finding found that organic substance (COD) from leachate can be treated with stabilization ponds. The milligrams of COD removal were decrease from 3,700 mg COD L-1 to 825 mg COD L-1, that COD removal efficiency 77%. Leachate is complex structure and non pre-treatment, so it was not easily to degradable with microorganisms. Therefore, organic substance (COD) treatment quite low efficiency. In term of biochemical methane potential from stabilization ponds were obtained 0.30, 0.25, 0.19 and 0.14 L CH4 g-1 COD removed, respectively. Thus, stabilization ponds can be simultaneous removal organic substance (COD), nitrogen compound in leachate and methane production with low cost of construction and operation.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 166

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ