วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

Application of Principal Component Analysis Technique to the Socio-economic Factors in Quality of the Lower Songkhram Wetland, Thailand
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

Abstract

Data used for analysis are a variety such as query information in order to identify the main factors influencing the quality of the Lower Songkhram Wetland (LSW), Thailand. There are a total of 8,360 data from questionnaire which was based on 20 socio-economic factors. Questionnaires of 418 sets were administered at the LSW in 40 sub-districts. It used survey from December 2012 to January 2013. Data were analyzed by using the technique of Principal Component Analysis (PCA). The results show seven groups of factors that influence the wetland quality as follows (1) the communities’ economy (2) changes in the economic system of the country, (3) the participation of the people (4) the awareness of people (5) the conservation of water (6) planning and coordination of community, and (7) the policy of the community. The principal component analysis found the important factors influencing the wetland quality, which could be guideline for the wetlands management.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 267

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ