วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

การใช้โปรแกรม CAE ช่วยออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบใช้ก๊าซช่วยฉีด
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล

บทคัดย่อ

ยในการวิเคราะห์การไหลตัวของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการฉีดแบบใช้ก๊าซช่วยฉีด และนำไปสู่การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์แบบใช้ก๊าซช่วยฉีด การนำเทคโนโลยีแบบใช้ก๊าซช่วยฉีดมาใช้ในงานวิจัยนี้ เพื่อเป็น การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชิ้นงาน เช่น รอยยุบตัว การโก่งตัว เป็นต้น ที่ในกระบวนการฉีดพลาสติกแบบปกติไม่เหมาะสมกับ รูปทรงของชิ้นงาน หรือที่ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผลการวิเคราะห์และการทดลองฉีดชิ้นงานพบว่า เมื่อนำเทคโนโลยีการ ใช้ก๊าซช่วยฉีดมาใช้แก้ปัญหาโดยการฉีดก๊าซเข้าที่ชิ้นงานนั้น สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชิ้นงานได้ ซึ่งเงื่อนไขที่ใช้ในการทดลอง คือ พลาสติกชนิด Polystyrene, Gas delay = 1.5 s, Injection time 1.4 s, Gas pressure = 3.3 MPa, Injection pressure = 37 MPa, Melt Temperature = 260 °C, Mold Temperature = 50 °C, Gas pressure holding time 10 s, และสามารถลดปริมาณ พลาสติกลงได้ 20-30 % ของน้ำหนักชิ้นงานทั้งหมด

 

Abstract

This research is aimed to apply the technology in the area of computer aided engineering (CAE) as a tool for plastic melt flowed analysis in the mold. The result of analysis is useful to find out the optimal condition for plastic injection by using gas-assisting technique. The outcome of this analysis leads to design and construction the plastic injection mold by using gas-assisting technique. This research is applied this technique to solving problems happen in work piece such as sink and warpage behavior, improper with shape of work piece, and no solution to accomplishment. The result of analysis and experiment of injection is found that gas-assisting injection technique can solve the problem happen in work piece. Setup condition of experiment comprises of Polystyrene, Gas delay = 1.5 s, Injection time 1.4 s, Gas pressure = 3.3 MPa, Injection pressure = 37 MPa, Melt Temperature = 260 °C, Mold Temperature = 50 °C, Gas pressure holding time 10 s. By the result, the amount of plastic can be reduced to 20-30% of a total weight.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 107

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ