วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนกับพื้นที่ผิวและน้ำหนัก ของท่อติดแถวครีบ
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างอัตราการถ่ายเทความร้อนกับพื้นที่ผิวภายนอกและน้ำหนักของท่อ ติดแถวครีบ ซึ่งเป็นครีบสี่เหลี่ยมและครีบวงแหวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่างๆได้แก่ ขนาด, รูปทรง, ชนิดวัสดุ,ค่า สัมประสิทธิ์การพาความร้อนและจำนวนครีบที่ใช้ โดยวิเคราะห์ครีบที่มีขนาดความหนา 1ถึง 2 mm , ค่าสัมประสิทธิ์การพาความ ร้อนรอบครีบตั้งแต่ 5 ถึง 30W/m2°C ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระหว่าง 1 ถึง 2 in.และค่าอัตราส่วนrt/rb ตั้งแต่ 1.5 ถึง 4 ทำจากทองแดงและเหล็กกล้าผสม ผลการวิเคราะห์พบว่าท่อที่ติดแถวครีบสี่เหลี่ยม 2แผ่น ที่ทำจากทองแดงได้อัตราการ ถ่ายเทความร้อนสูงสุดประมาณ 2.9 เท่าของท่อที่ไม่ติดครีบและถ้าทำจากเหล็กกล้าผสมได้อัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุด ประมาณ 2.7 เท่า ของท่อที่ไม่ติดครีบในขณะที่มีพื้นที่ผิวภายนอกประมาณ 1.3 ถึง 2.9 เท่าของท่อที่ไม่ติดครีบ และมีน้ำหนัก สูงสุดประมาณ 2.6 ของท่อที่ไม่ติดครีบ ส่วนท่อที่ติดแถวครีบวงแหวน 5 แผ่นที่ทำจากทองแดงได้อัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุด ประมาณ 2.7 เท่าและถ้าทำจากเหล็กกล้าผสมได้อัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุดประมาณ 2.3 เท่าของท่อที่ไม่ติดครีบในขณะที่มี พื้นที่ผิวภายนอกประมาณ 1.07 ถึง 1.95 เท่าของท่อที่ไม่ติดครีบ ถ้าเป็นท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.0 in.และมี พื้นที่ผิวภายนอกประมาณ 1.15 ถึง 2.9 เท่าของท่อที่ไม่ติดครีบ ถ้าเป็นท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.0 in. และมี น้ำหนักสูงสุดประมาณ 2 เท่าของท่อที่ไม่ติดครีบ

 

Abstract

This paper is analyzing and comparing between heat transfer rate and surface area and weight of tube with
array of fin. They are rectangular and circular fins when are changed parameters such as size, shape, material,
convective coefficient and number of fin. Analyzing fin of 1 to 2 mm thickness, convective coefficient around fin from
5 to 30W/m2°C, tube outside diameter of 1 to 2 in. and ratio of rt/rb from 1.5 to 4. made of copper and alloy steel.
In analyzing, it is found that tube extended with 2 rectangular fins made of copper gain maximum heat transfer rate
about 2.9 time of tube without fin and if fins are made of alloy steel gain maximum heat transfer rate about 2.7 time of
tube without fin while it has outside area about 1.3 to 2.9 time of tube without fin and has maximum weight about
2.6 time of tube without fin. Tube extended with 5 circular fins made of copper gain maximum heat transfer rate about
2.7 time of tube without fin and if fins are made of alloy steel gain maximum heat transfer rate about 2.3 time of tube
without fin while it has outside area about 1.07 to 1.95 time of tube without fin if it has outside diameter of 1.0 in. and
has outside area about 1.15 –2.9 time of tube without fin if it has outside diameter of 2.0 in. and has maximum weight
to about 2 time of tube without fin.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 292

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ