วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

เครื่องมือสอบเทียบความดัน*
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

ที่อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการต้องมีความเที่ยงตรงเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อกระบวนการผลิต ดังนั้นอุปกรณ์สำหรับวัดค่าต่างๆ ต้องได้รับการสอบเทียบค่าให้เป็นไปตามมาตรฐาน อุปกรณ์วัดความดันก็เป็น อุปกรณ์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตที่ต้องทำการสอบเทียบค่ากับเครื่องมือสอบเทียบความดัน เพื่อให้วัดความดันได้ อย่างถูกต้อง คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาและสร้างเครื่องมือสอบเทียบความดันที่สามารถสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดันใน กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม จากผลการทดลองการทำงานของเครื่องมือสอบเทียบความดันกับเครื่องสอบเทียบความที่มี มาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐานโรงงาน (Industrial Standard) ผลการสอบเทียบพบว่าเครื่องมือสอบเทียบความดันมีค่าความ ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้สอบเทียบอุปกรณ์วัดความดันที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ โดยมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยเมื่อใช้ หน่วยเป็น kg/cm2 ในขณะเพิ่มความดัน 0.273% ในขณะลดความดัน 0.346% และมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยเมื่อใช้หน่วยเป็น psi ในขณะเพิ่มความดัน 0.415% ในขณะลดความดัน 0.437%

 

Abstract

There are many type of industrial measurement. Production process may use these kinds of measurement to
determine some value which make production process work efficiently. It is important to use an accurate instrument. So
measurement instruments need to be qualified according to standard. Pressure calibrator is one of instrument used in
many processes. That is why we need to standardize the measurement instruments. The objectives of this research are
to study and make the tools which can standardize the measurement instruments for industrial process. From the
comparison with Pressure calibrator and standard pressure calibrator for Industrial Standard, we found that Pressure
calibrator has the standard accuracy which can be used for standardization of pressure measurement instruments. We
found that it has almost the same error rate. Average error in kg/cm2 is 0.273 % when increase pressure, and 0.346%
when decrease pressure. Average error in psi is 0.415 % when increase pressure, and 0.437% when decrease pressure.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 203

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ