วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

อิฐคอนกรีตผสมยิปซัมสังเคราะห์
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมโยธา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอิฐคอนกรีตผสมยิปซัมสังเคราะห์ โดยศึกษา คุณสมบัติของมอร์ต้าและอิฐคอนกรีตผสมยิปซัมสังเคราะห์ ซึ่งใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 1.0 และใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน และยิปซัมสังเคราะห์ 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 ส่วนโดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ เป็นส่วนผสมของมอร์ต้า เพื่อทดสอบกำลังรับแรงอัดและการดูดกลืนน้ำ และนำอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดมาผลิตอิฐคอนกรีตผสมยิปซัมสังเคราะห์ เพื่อให้ได้กำลังรับแรงอัด การดูดกลืนน้ำ และความต้านทานการสึกหรอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิฐคอนกรีต (มอก.59-2516) [1] จากการศึกษาพบว่า เมื่อผสมยิปซัมสังเคราะห์ปริมาณมากขึ้น กำลังรับแรงอัดจะมีค่าลดลง แต่ค่าการ ดูดกลืนน้ำจะมีค่าเพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนผสมของมอร์ต้าที่เหมาะสมที่สุด คือ อัตราส่วนยิปซัมสังเคราะห์ 5.5 เท่าของน้ำหนัก ปูนซีเมนต์ ซึ่งมีกำลังรับแรงอัดเป็น 10.7 MPa และการดูดกลืนน้ำร้อยละ 15.6 และเมื่อนำไปผลิตเป็นอิฐคอนกรีตขนาด 195x95x65 mm มีค่ากำลังรับแรงอัดเป็น 12.0 MPa การดูดกลืนน้ำมีค่าร้อยละ 15.0 และความต้านทานการสึกหรอมีค่าร้อยละ 95.7 สามารถนำไปผลิตเป็นอิฐคอนกรีต ชั้นคุณภาพ ค-1 ได้

 

Abstract

The research is aimed to examine the possibility of developing the concrete brick mixed with synthetic gypsum. Initially, the mortar were mixed by w/c in the ratio of 1.0, cement and sand (1:2), and synthetic gypsum in the ratio of 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, and 6.0 by weight ot cement respectively. Next, the mortar was tested in order to find out its compressive strength and absorption. As a result, the most appropriate mixing proportion was further taken to produce concrete bricks. Finally, they were tested in terms of compressive strength, absorption, and abrasion resistance in response to Thailand industrial standard of the concrete brick (TIS 59-2516). The research findings indicated that the more quantity the synthetic gypsum had, the less compressive strength but the higher absorption the mortar had. The most appropriate proportion of the synthetic gypsum ratio was 5.5 times of cement weight, the compressive strength was 10.7 MPa, and the absorption was 15.6 %. When producing a 195x95x65 mm brick, the compressive strength was 12.0 MPa, water absorption was 15.0 %, and abrasion resistance was 95.7 %. In conclusion, the mixing proportion of the concrete brick developed can be further produced as concrete bricks with the C-1.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 166

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ