วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงมาก ซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยเปิดตลาดเสรี สินค้ามีการแข่งขันกันด้านราคาอย่างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้รวดเร็ว เที่ยงตรงและปรับลดต้นทุนสินค้าให้ต่ำลง นำไปสู่การได้เปรียบในเชิงการตลาดเพื่อที่ ธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่แล้วจะมีชิ้นส่วนที่ทำจากพลาสติกเป็นส่วนประกอบ ผู้วิจัยได้ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของเต้าเสียบปลั๊กไฟที่ทำจากวัสดุ (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ABS และนำเอา เทคโนโลยี CAD/CAE เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยได้ทำการออกแบบและสร้างต้นแบบชิ้นส่วนฝาล่างขึ้น ในการออกแบบใช้ โปรแกรม CAD จากนั้นนำแบบโมเดลที่ได้ ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CAE เพื่อจำลองการฉีด และวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ เช่น ความดันฉีดย้ำ เวลาฉีดย้ำ อุณหภูมิปลดชิ้นงาน ความเค้นภายในชิ้นงานขณะฉีด อัตราเฉือนที่เกิดขึ้นภายในเนื้อ พลาสติก และการบิดงอของชิ้นงานเป็นต้น เมื่อได้ปรับแต่งจนได้ค่าที่เหมาะสมแล้ว แล้วนำข้อมูลวิเคราะห์ที่ได้ปรับชิ้นงานใหม่ และนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบ ใช้ระบบ Selective Laser Sintering (SLS) ทำการตรวจสอบความถูกต้องของ ขนาดชิ้นงาน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

Abstract

In present production in industrial has been advanced competitor that Thailand open market. Product have completive very much which product have research and development by adjust production with quick and reduce low investment to compare in marketing by continue grown in business. The Electrical appliances in home used product very must then part almost making from plastic. Researcher is design plastic mold of electrical appliance by material (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ABS by used technology CAD/CAE note that form design and create mockup model for plastic analysis and search parameter for example packing pressure, packing time, eject temperature, stress and strain in part, bending of part after eject out from mold and etc. How ever after succeed complacent data then take data go to adjust model again, and make a model with Rapid Prototype Machine used Selective Laser Sintering (SLS) system, and then checking correct again which maintain quality control standard product.

การอ้างอิงบทความ :
วันที่รับบทความ :
วันที่ปรับบทความ :
วันที่ตอบรับ :
วันที่เผยแพร่ออนไลน์ :
วันที่ตีพิมพ์วารสาร :
จำนวนผู้อ่านบทความ : 259

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ