วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI group 1 with impact factor, JTIF 0.094

เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวารสารตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความพิจารณาโดยวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นงานวิจัยและวิชาการในด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ผลงานวิจัยและวิชาการที่ปรากฏเผยแพร่ในวารสารนี้ เป็นความคิดเห็นอิสระของผู้แต่ง ผู้แต่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความเผยแพร่นั้น กองบรรณาธิการและคณะจัดทำวารสารฯไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

 

 

กำหนดออกวารสาร


วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ม.ค. และ เม.ย ของทุกปี

ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน พ.ค. และ ส.ค ของทุกปี

ฉบับที่ 3 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ก.ย. และ ธ.ค ของทุกปี

 

 

ทั้งนี้ บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ที่ผ่านขั้นตอน Peer reviewed โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewers) ไม่น้อยกว่า 2 คนแล้ว และได้รับอนุมัติเพื่อตีพิมพ์ และการตอบรับพิสูจน์อักษร (Proof reading) จากทางวารสารฯแล้ว  บทความจะถูกนำขึ้นเผยแพร่ออนไลน์ก่อนในส่วนบทความรอลงพิมพ์ (In press articles) ในเว็บไซต์วารสารฯ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ก่อนได้  

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ