วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (2563) มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI Tier 2 (2020) with impact factor, JTIF 0.094

คำแนะนำฉบับในการส่งต้นฉบับ

 การจัดรูปแบบบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบบทความตามตัวอย่างที่แสดงใน template ซึ่งทางวารสารได้ทำการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาดตัวอักษร คำอธิบายสำหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง รวมถึงเอกสารอ้างอิง รูปแบบตัวอักษรต่างๆ วิธีการใส่รูปภาพ ตาราง ซึ่งผู้เขียนบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จากเว็บไซต์ของทางวารสารฯ

 

 

 

ส่งทาง e-mail เป็น Microsoft word ไฟล์ พร้อมแบบฟอร์มนำส่งบทความ ไปที่ JIT.journal@gmail.com หรือ Online submission

 

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ