วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล แก้ววิลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองบรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ สวัสดิ์มงคล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการนานาชาติ 
Professor Dr.Athanasios Thanos Tsolakis, University of Birmingham, United Kingdom
Professor Dr.Cristina Leonelli, University of Modena and Reggio Emilia, Italy
Professor Dr.Greg Heness, University of Technology Sydney, Australia
Professor Dr.Michiya Matsusaki, Osaka University, Japan
Professor Dr.Kannan Venkatramanan, SCSVMV University, India

ฝ่ายประสานงานและจัดการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวชลดา เชื้อประดิษฐ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ