วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 มีค่า JIF = 0.094 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in TCI group 1 with impact factor, JTIF 0.094

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ศาสตาจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อ่องอารี

บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร

รองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ศาสตราจารย์  ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง มหาวิทยาลัยศิปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กองบรรณาธิการนานาชาติ 
Professor Dr.Athanasios Thanos Tsolakis University of Birmingham, United Kingdom 
Professor Dr.Poramate Manoonpong Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology and University of Southern Denmark
Associate Professor Dr.Dan Nyuyen Phuoc HCMC University of Technology,Viet Nam 
AssociateProfessor Dr.Thanh Bui Xuan HCMC University of Technology,Viet Nam

 

หัวหน้าฝ่ายจัดการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย  

ฝ่ายจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ 

ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง

ดร.ปานทิพย์ บุญส่ง

ผู้ช่วยบรรณาธิการและฝ่ายจัดการ

นางสาวชลดา เชื้อประดิษฐ์ 

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ