วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การประเมินความรบกวนในการเก็บตัวอย่างดินแบบ Open Tube Sampler และ Rotary Core Drilling
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
การรบกวนตัวอย่างดินในระหว่างการเก็บตัวอย่างดินมีความสำคัญต่อนักวิจัยและวิศวกรปฐพี โดยศึกษา ดินเหนียวของประเทศเบลเยี่ยม (Belgian Boom clay) เปรียบเทียบการเก็บตัวอย่างดินจากสองวิธี โดยวิธีแรกเป็นการเก็บ ตัวอย่างดินโดย open-tube sampler จะใช้ thin-walled tube ในการเก็บตัวอย่างดินที่มีคุณภาพสูงในชั้น A ส่วนวิธีที่สองเป็น การเก็บตัวอย่างดินแบบ rotary core drilling ซึ่งเป็นวิธีใหม่และทำงานได้เร็วกว่าวิธีแรกสามารถเก็บตัวอย่างดินได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดความลึก แต่การทำงานเร็วขึ้นนี้อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดการรบกวนดินได้ จึงต้องศึกษาตัวอย่างดินที่เก็บ มาจากทั้งสองวิธี โดยจากคุณสมบัติพื้นฐานของตัวอย่างดินและการทดสอบแรงอัดสามแกนร่วมกับอุปกรณ์เบ็นเดอร์ อีลีเมนต์ ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่งานวิจัยนี้นำเสนอในการประเมินความรบกวนของดิน โดยคำนวณค่าอิลาสติกโมดูลัสเฉือนของ ตัวอย่างดินเหนียวโดยอาศัยความเร็วคลื่นเฉือนอิลาสติก ซึ่งจากการทดลองพบว่า วิธีเก็บตัวอย่างดินแบบใหม่สามารถเก็บ ตัวอย่างดินที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับวิธีเดิม
เขียนโดย Keeratikan Piriyakul
วันที่ลง01/07/2019 279

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ