วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
บทความนี้เป็นการนำเสนออุปกรณ์ต้นแบบชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน ชุดระบายความร้อนนี้ถูกออกแบบเพื่อลดการปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศโดยนำความร้อนบางส่วนของเครื่องปรับอากาศ ระบายลงสู่ดิน และใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน โดยการสร้างชุดระบายความร้อน เรียกว่า “ฮิตซิงค์กราวน์” และติดตั้งชุดฮีตซิงค์กราวน์กับระบบปรับอากาศแบบทั่วไป ซึ่งระบบนี้สามารถทำงานได้ 2 แบบได้แก่ 1) แบบร่วม และ 2) แบบสลับ จากการทดสอบการทำงานของระบบวันละ 7 ชั่วโมง และบันทึกผลทุก 1 นาที สามารถสรุปได้ว่า อัตราการไหล ของน้ำที่เหมาะสมเท่ากับ 2.5 ลิตรต่อนาที เมื่อทำการเปรียบเทียบการทำงานจะได้ว่า ระบบร่วมช่วยลดการปล่อยความร้อนสู่ บรรยากาศโดยเฉลี่ยประมาณ 20% ในขณะที่ระบบสลับลดได้โดยเฉลี่ยประมาณ 15% และการทำงานของระบบร่วม สม่ำเสมอกว่าระบบสลับ
วันที่ลง01/07/2019 211

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ