วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทความฉบับนี้นำเสนอหลักการของซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพื่อใช้แก้ปัญหาการจำแนกกลุ่มข้อมูลและการจดจำรูปแบบ จากนั้นจะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานซัพพอร์ต เวคเตอร์แมชชีนในการแก้ปัญหาการจัดกลุ่มข้อมูลผ่านการพัฒนาโปรแกรมจดจำลายมือเขียนพยัญชนะภาษาไทย โดยเริ่มจากการจัดเตรียมข้อมูล การฝึกสอน การสร้างแบบจำลอง และการทดสอบแบบจำลองเพื่อหาประสิทธิภาพ ในการจำแนกกลุ่มข้อมูล ซึ่งจากการทดลองกับกลุ่มข้อมูลพยัญชนะที่เขียนโดยบุคคลต่าง ๆ พบว่า ซัพพอร์ต เวคเตอร์แมชชีนสามารถจำแนกกลุ่มข้อมูลพยัญชนะในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องโดยมีอัตราเฉลี่ยสูงกว่า 86 %
วันที่ลง01/07/2019 322

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ