วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ด้วยดินขาวและดินพื้นบ้าน
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมอุตสาหการ
การพัฒนาเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ด้วยดินขาวและดินพื้นบ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของดิน พื้นบ้านและทดลองหาอัตราส่วนผสมระหว่างดินพื้นบ้าน ดินขาวลำปาง และทราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากตาราง สามเหลี่ยมได้ส่วนผสม 36 สูตร ศึกษาสมบัติทางกายภาพหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 และ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชันและทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการปั้นแบบอิสระ ผลการวิจัยพบว่าส่วนผสมที่เหมาะสมคือส่วนผสมที่ 5 มี ส่วนผสมของดินพื้นบ้านร้อยละ 60 ดินขาวลำปางร้อยละ 20 และทรายร้อยละ 20 มีคุณสมบัติทางกายภาพหลังการเผาที่ อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส มีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.86 การดูดซึมน้ำเฉลี่ยร้อยละ 17.68 ความแข็งแรงเฉลี่ย 7.14 กิโลกรัมต่อ ตารางเซนติเมตร ทนไฟที่อุณหภูมิ 850 สามารถได้ อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสมีการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.57 การดูดซึมน้ำ เฉลี่ยร้อยละ 6.27 ความแข็งแรงเฉลี่ย 35.98 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร สามารถทนไฟอุณหภูมิ 1,230 ได้ สามารถใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ได้
วันที่ลง01/07/2019 403

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ