วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

การศึกษาประสิทธิภาพอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวนในท่อ
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำอากาศเย็น และหาประสิทธิภาพอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวนในท่อ การ ออกแบบชุดทดลองมีหัวป้อนลม จำนวน 6 หัว ขนาดท่อลมได้มาจากการคำนวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ มีการทดลองเปรียบเทียบ ความยาวของท่อ ขนาด 300, 450 และ 600 mm เพื่อหาค่า อุณหภูมิของลมออกและระบายความร้อน อัตราการไหล ความเร็วลมออก และค่าประสิทธิภาพอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวนในท่อ ผลการวิจัย พบว่า ท่ออะลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 mm ความ ยาว 300 mm มีประสิทธิภาพและมีค่าความเย็นดีที่สุด เมื่อความดันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิทางออกจะลดลงและประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น โดยการทดลองแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง 30 – 35 oC มีประสิทธิภาพเฉลี่ยประมาณ 55.32 % ที่อุณหภูมิทางออก 13.4 oC อัตราการไหล 6.5 m/s และอุณหภูมิการระบายความร้อน 33.46 oC ส่วนการควบคุมอุณหภูมิ 25 oC มีประสิทธิภาพ เฉลี่ยประมาณ 62.56 % ที่อุณหภูมิทางออก 9.73 oC อัตราการไหล 5.53 m/s และอุณหภูมิการระบายความร้อน 25.66 oC
วันที่ลง01/07/2019 337

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ