วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (J. Ind. Tech.) อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 (2564 - 2567) และ Asean Citation Index (ACI) มีค่า JIF = 0.094 และ T-JIF (3 ปีย้อนหลัง): 0.165 | The Journal of Industrial Technology (J. Ind. Tech.) is indexed in Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Tier 1 (2021 - 2024) and Asean Citation Index (ACI) with impact factor, T-JIF: 0.094 and 3-years T-JIF: 0.165

แนวทางการออกแบบอุปกรณ์วัดอัตราการไหลอากาศอย่างง่าย สำหรับการทดสอบเครื่องยนต์
ประเภทบทความ : บทความวิชาการ
หมวดหมู่ : วิศวกรรมเครื่องกล
ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ ผู้วิจัยมักต้องการต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ให้มากที่สุดเพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ส่งผลต่อแรงบิดและกำลังที่เครื่องยนต์สามารถสร้างได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ นักวิจัยที่จะต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการวัดอัตราการไหลอากาศของเครื่องยนต์ อุปกรณ์วัดอัตราการไหลแบบกล่องอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานกันอย่างทั่วไป ราคาถูก ใช้หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม สร้างขึ้นใช้งานเองได้ง่ายและมีความถูกต้องใน ระดับที่ยอมรับได้ โดยบทความนี้สรุปเอาหลักการทำงานพื้นฐานของแผ่นออริฟิต มานอมิเตอร์และสมการเบอร์นูรีย์ รวมไปถึง สมการต่างๆ ที่จำเป็นและแสดงเป็นลำดับขั้นสำหรับการคำนวณหาขนาดของกล่องอากาศที่เหมาะสมกับการทดสอบเครื่องยนต์ หนึ่งๆ ได้
วันที่ลง01/07/2019 400

บทความใกล้เคียง

รับข่าวสารจากเรา

รับข่าวสารจากทางเรา ท่านจะสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ก่อนใคร แค่เพียงใส่อีเมลของคุณ